Yue Zhang

Phone: +86 571 87381107
Email:yue.zhang@wias.org.cn

By topics:

Conference proceedings:

2024

 • Yulong Chen, Jianhao Yan, Xuefeng Bai, Ming Zhong, Yang Liu, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Yue Zhang. 2024. See What LLMs Cannot Answer: A Self-Challenge Framework for Uncovering LLM Weaknesses. In Proceedings of the First Conference on Language Modeling, University of Pennsylvania Philadelphia, PA October 7-9, 2024. [PDF] [BIB]
 • Hanxu Hu, Hongyuan Lu, Huajian Zhang, Yun-Ze Song, Wai Lam, Yue Zhang. 2024. Chain-of-Symbol Prompting For Spatial Reasoning in Large Language Models. In Proceedings of the First Conference on Language Modeling, University of Pennsylvania Philadelphia, PA October 7-9, 2024. [PDF] [BIB]
 • Yingjie Li, Yue Zhang. 2024. Pro-Woman, Anti-Man? Identifying Gender Bias in Stance Detection. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Yongqiang Ma, Lizhi Qing, Jiawei Liu, Yangyang Kang, Yue Zhang, Wei Lu, Xiaozhong Liu, Qikai Cheng. 2024. From Model-centered to Human-Centered: Revision Distance as a Metric for Text Evaluation in LLMs-based Applications. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Jianhao Yan, Yun Luo, Yue Zhang. 2024. RefuteBench: Evaluating Refuting Instruction-Following for Large Language Models. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Chenye Zhao, Yingjie Li, Cornelia Caragea, Yue Zhang. 2024. ZeroStance: Leveraging ChatGPT for Open-Domain Stance Detection via Dataset Generation. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Runzhe Zhan, Xinyi Yang, Derek F. Wong, Lidia S. Chao, Yue Zhang. 2024. Prefix Text as a Yarn: Eliciting Non-English Alignment in Foundation Language Model. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Huajian Zhang, Jianhao Yan, Yongjing Yin, Yue Zhang. 2024. What Have We Achieved on Non-autoregressive Translation? In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Zhilin Wang, Leyang Cui, Wei Bi, Shuming Shi, Yue Zhang. 2024. Spotting AI’s Touch: Identifying LLM-Paraphrased Spans in Text. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Naihao Deng, Zhenjie Sun, Ruiqi He, Aman Sikka, Yulong Chen, Lin Ma, Yue Zhang, Rada Mihalcea. 2024. Tables as Texts or Images: Evaluating the Table Reasoning Ability of LLMs and MLLMs. In Findings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Qintong Li, Leyang Cui, Wei Bi, Zhilin Wang, Longyue Wang, Linyi Yang, Shuming Shi, Yue Zhang. 2024. MAGE: Machine-generated Text Detection in the Wild. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Qingkai Min, Qipeng Guo, Xiangkun Hu, Songfang Huang, Zheng Zhang, Yue Zhang. 2024. Synergetic Event Understanding: A Collaborative Approach to Cross-Document Event Coreference Resolution with Large Language Models. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Zhuohao Yu, Chang Gao, Wenjin Yao, Yidong Wang, Wei Ye, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang, Shikun Zhang. 2024. KIEval: A Knowledge-grounded Interactive Evaluation Framework for Large Language Models. In Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). Bangkok, Thailand from August 11th to 16th, 2024. [PDF] [BIB]
 • Dandan Huang, Lu Cao, Zhenting Li and Yue Zhang. 2024. Which Sense Dominates Multisensory Semantic Understanding? A Brain Decoding Study. In Proceedings of the 2024 joint international Conference on Computational Linguistics, Language Resource and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italy. [PDF] [BIB]
 • Jianhao Yan, Jin Xu, Fandong Meng, Jie Zhou and Yue Zhang. 2024. DC-MBR: Distributional Cooling for Minimum Bayesian Risk Decoding. In Proceedings of the 2024 joint international Conference on Computational Linguistics, Language Resource and Evaluation (LREC-COLING 2024), Torino, Italy. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Yanbin Zhao, Zhiyang Teng, Linyi Yang, Yue Zhang. 2024. Fast-DetectGPT: Efficient Zero-Shot Detection of Machine-Generated Text via Conditional Probability Curvature. In Proceedings of the Internation Conference on Learning Representation (ICLR 2024), Vienna, Austria. [PDF] [BIB]
 • Yidong Wang, Zhuohao Yu, Zhengran Zeng, Linyi Yang, Cunxiang Wang, Hao Chen, Chaoya Jiang, Rui Xie, Jindong Wang, Xing Xie, Wei Ye, Shikun Zhang, Yue Zhang. 2024. PandaLM: An Automatic Evaluation Benchmark for LLM Instruction Tuning Optimization. In Proceedings of the Internation Conference on Learning Representation (ICLR 2024), Vienna, Austria. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Shuibai Zhang, Zhuohao Yu, Guangsheng Bao, Yidong Wang, Jindong Wang, Ruochen Xu, Wei Ye, Xing Xie, Weizhu Chen, Yue Zhang. 2024. Supervised Knowledge Makes Large Language Models Better In-context Learners. In Proceedings of the Internation Conference on Learning Representation (ICLR 2024), Vienna, Austria. [PDF] [BIB]

2023

 • Guangsheng Bao, Zebin Ou, Yue Zhang. GEMINI: Controlling The Sentence-Level Summary Style in Abstractive Text Summarization. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Libo Qin, Wenbo Pan, Qiguang Chen, Lizi Liao, Zhou Yu, Yue Zhang, Wanxiang Che, Min Li. End-to-end Task-oriented Dialogue: A Survey of Tasks, Methods, and Future Directions. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Yaoxian Song, Xuan Ren, Chenyang Lyu, Yidong Wang, Jingming Zhuo, Lingqiao Liu, Jindong Wang, Jennifer Foster, Yue Zhang. Out-of-Distribution Generalization in Natural Language Processing: Past, Present, and Future. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Tianhang Zhang, Lin Qiu, Qipeng Guo, Cheng Deng, Yue Zhang, Zheng Zhang, Chenghu Zhou, Xinbing Wang, Luoyi Fu. Enhancing Uncertainty-Based Hallucination Detection with Stronger Focus. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Jiayang Cheng, Lin Qiu, Tsz Ho CHAN, Tianqing Fang, Weiqi Wang, Chunkit Chan, Qipeng Guo, Hongming Zhang, Yangqiu Song, Yue Zhang, Zheng Zhang. STORYANALOGY: Deriving Story-level Analogies from Large Language Models to Unlock Analogical Understanding. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Tengxiao Liu, Qipeng Guo, Yuqing Yang, Xiangkun Hu, Yue Zhang, Xipeng Qiu, Zheng Zhang. Plan, Verify and Switch: Integrated Reasoning with Diverse X-of-Thoughts. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia, Yue Zhang. Memory-Based Invariance Learning for Out-of-Domain Text Classification. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Jianling Li, Meishan Zhang, Peiming Guo, Min Zhang, Yue Zhang. LLM-enhanced Self-training for Cross-doamin Constituency Parsing. In Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Zhiyang Teng, Hao Zhou, Jianhao Yan, Yue Zhang. Non-Autoregressive Document-Level Machine Translation. In Findings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Yun Luo, Zhen Yang, Fandong Meng, Yingjie Li, Jie Zhou, Yue Zhang. Enhancing Argument Structure Extraction with Efficient Leverage of Contextual Information. In Findings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Hanmeng Liu, Zhiyang Teng, Leyang Cui, Chaoli Zhang, Qiji Zhou, Yue Zhang. LogiCoT: Logical Chain-of-Thought Instruction Tuning. In Findings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Haofei Yu, Cunxiang Wang, Yue Zhang, Wei Bi. TRAMS: Training-free Memory Selection for Long-range Language Modeling. In Findings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP2023), Singapore, December. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Sirui Cheng, Qipeng Guo, Yuanhao Yue, Bowen Ding, Zhikun Xu, Yidong Wang, Xiangkun Hu, Zheng Zhang, Yue Zhang. 2023. Evaluating Open-QA Evaluation. In Proceedings of the Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023) Datasets and Benchmarks Track. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Yingpeng Ma and Yue Zhang. 2023. Measuring Consistency in Text-based Financial Forecasting Models. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yulong Chen, Huajian Zhang, Yijie Zhou, Xuefeng Bai, Yueguan Wang, Ming Zhong, Jianhao Yan, Yafu Li, Judy Li, Michael Zhu and Yue Zhang. 2023. Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yulong Chen, Yang Liu, Ruochen Xu, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Michael Zeng and Yue Zhang. 2023. UniSumm and SummZoo: Unified Model and Diverse Benchmark for Few-Shot Summarization. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Zhiyang Teng, and Yue Zhang. 2023. Target-Side Augmentation for Document-Level Machine Translation. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Leyang Cui, Jianhao Yan, Yongjing Yin, Wei Bi, Shuming Shi and Yue Zhang. 2023. Explicit Syntactic Guidance for Neural Text Generation. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yongjing Yin, Jiali Zeng, Yafu Li, Fandong Meng, Jie Zhou and Yue Zhang. 2023. Consistency Regularization Training for Compositional Generalization. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yuqing Yang, Qipeng Guo, Xiangkun Hu, Yue Zhang, Xipeng Qiu and Zheng Zhang. 2023. An AMR-based Link Prediction Approach for Document-level Event Argument Extraction. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Dongyu Ru, Lin Qiu, Xipeng Qiu, Yue Zhang, Zheng Zhang. 2023. Distributed Marker Representation for Ambiguous Discourse Markers and Entangled Relations. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Qipeng Guo, Xiangkun Hu, Yue Zhang, Xipeng Qiu and Zheng Zhang. 2023. Dual Cache for Long Document Neural Coreference Resolution. In Proceedings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Xiaoyi Bao, Xiaotong Jiang, Zhongqing Wang, Yue Zhang and Guodong Zhou. 2023. Opinion Tree Parsing for Aspect-based Sentiment Analysis. In Findings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Shuibai Zhang, Libo Qin, Yafu Li, Yidong Wang, Hanmeng Liu, Jindong Wang, Xing Xie and Yue Zhang. 2023. GLUE-X: Evaluating Natural Language Understanding Models from an Out-of-Distribution Generalization Perspective. In Findings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Yingjie Niu, Linyi Yang, Ruihai Dong and Yue Zhang. 2023. Learning to Generalize for Cross-domain QA. In Findings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Chenyang Lyu, Linyi Yang, Yue Zhang, Yvette Graham and Jennifer Foster. 2023. Exploiting Rich Textual User-Product Context for Improving Personalized Sentiment Analysis. In Findings of the of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023).Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Qipeng Guo, Zhikun Xu, Xiangkun Hu, Xuefeng Bai, Zheng Zhang and Yue Zhang. 2023. Exploiting Abstract Meaning Representation for Open-Domain Question Answering. In Findings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Haofei Yu and Yue Zhang. 2023. RFiD: Towards Rational Fusion-in-Decoder for Open-Domain Question Answering. In Findings of the 61th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL2023). Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Zhiyang Teng, and Yue Zhang. 2023. Token-Level Fitting Issues of Seq2seq Models. In Proceedings of the 8th Workshop on Representation Learning for NLP (RepL4NLP) at ACL 2023. Toronto, Canada from July 9th to July 14th, 2023. [PDF] [BIB]
 • Jindong Wang , Xixu Hu, Wenxin Hou, Hao Chen, Runkai Zheng, Yidong Wang, Linyi Yang, Wei Ye, Haojun Huang, Xiubo Geng, Binxing Jiao, Yue Zhang, Xing Xie. 2023. On the Robustness of ChatGPT: An Adversarial and Out-of-distribution Perspective. In Proceedings of the workshop on Trustworthy and Reliable Large-Scale Machine Learning Models (RTML) at ICLR 2023, Kigali, Rwanda, May. [PDF] [BIB]
 • Fang Guo, Yun Luo, Linyi Yang, Yue Zhang. 2023. SciMine: An Efficient Systematic Review Model Based on Document And Phrase Information. In Proceedings of the 46th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR), Taipei, China, July. [PDF] [BIB]
 • Hongliang He, Junlei Zhang, Zhenzhong Lan, Yue Zhang. 2023. Instance Smoothed Contrastive Learning for Unsupervised Sentence Embedding. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2023), Washington DC, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Qi He, Yue Zhang and Zhi Chen. 2023. Joint Transmission and Understanding of Semantics with Edge Intelligence. In Proceedings of the 2023 IEEE International Conference on Communications (ICC), Rome, Italy, May. [PDF] [BIB]
 • Yun Luo, Zihan Liu, Stan Z. Li, and Yue Zhang. 2023. Improving (Dis)agreement Detection with Inductive Social Relation Information From Comment-Reply Interactions. In Proceedings of the ACM Web Conference 2023 (WWW 23), Austin, Texas, USA, April. [PDF] [BIB]

2022

 • Yile Wang, Linyi Yang, Zhiyang Teng, Ming Zhou, Yue Zhang. 2022. Pre-Training a Graph Recurrent Network for Language Representation. In the second version of the Efficient Natural Language and Speech Processing (ENLSP-II) workshop, New Orleans, Louisiana, USA, 2022. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Leyang Cui, Yongjing Yin, Yue Zhang. 2022. Multi-Granularity Optimization for Non-Autoregressive Translation. In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, December. [PDF] [BIB]
 • Tengxiao Liu, Qipeng Guo, Xiangkun Hu, Yue Zhang, Xipeng Qiu, Zheng Zhang. 2022. RLET: A Reinforcement Learning Based Approach for Explainable QA with Entailment Trees. In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, December. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia, Yue Zhang. 2022. Prompt-based Distribution Alignment for Domain Generalization in Text Classification. In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, December. [PDF] [BIB]
 • Xuefeng Bai, Sen Yang, Leyang Cui, Linfeng Song, Yue Zhang. 2022. Cross-domain Generalization for AMR Parsing. In Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Abu Dhabi, United Arab Emirates, December. [PDF] [BIB]
 • Yidong Wang, Hao Chen, Yue Fan, Wang Sun, Ran Tao, Wenxin Hou, Renjie Wang, Linyi Yang, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo, Heli Qi, Zhen Wu, Yu-Feng Li, Satoshi Nakamura, Wei Ye, Marios Savvides, Bhiksha Raj, Takahiro Shinozaki, Bernt Schiele, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang. 2022. USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark for Classification. In Proceedings of the Thirty-sixth Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) Datasets and Benchmarks Track. [PDF] [BIB]
 • Xuefeng Bai, Linfeng Song, Yue Zhang. 2022. Semantic-based Pre-training for Dialogue Understanding. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Naihao Deng, Yulong Chen, Yue Zhang. 2022. Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Kaixin Wu, Yue Zhang, Bojie Hu, Tong Zhang. 2022. Speeding up Transformer Decoding via an Attention Refinement Network. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Yun Luo, Fang Guo, Zihan Liu, Yue Zhang. 2022. Mere Contrastive Learning for Cross-Domain Sentiment Analysis. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Yun Luo, Zihan Liu, Yuefeng Shi, Stan Z. Li, Yue Zhang. 2022. Exploiting Sentiment and Common Sense for Zero-shot Stance Detection. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Zebin Ou, Meishan Zhang, Yue Zhang. 2022. On the Role of Pre-trained Language Models in Word Ordering: A Case Study with BART. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Yaoxian Song, Penglei Sun, Pengfei Fang, Linyi Yang, Yanghua Xiao, Yue Zhang. 2022. Human-in-the-loop Robotic Grasping Using BERT Scene Representation. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Yidong Wang, Hao Wu, Ao Liu, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang, Takahiro Shinozaki, Manabu Okumura, Yue Zhang. 2022. Exploiting Unlabeled Data for Target-Oriented Opinion Words Extraction. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Lifan Yuan, Leyang Cui, Wenyang Gao, Yue Zhang. 2022. FactMix: Using a Few Labeled In-domain Examples to Generalize to Cross-domain Named Entity Recognition. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Yongjing Yin, Yafu Li, Fandong Meng, Jie Zhou, Yue Zhang. 2022. Categorizing Semantic Representations for Neural Machine Translation. In Proceedings of the 29th International Conference on Computational Linguistics (COLING). Gyeongju, Republic of Korea, Oct. [PDF] [BIB]
 • Zhiyang Teng, Chenhua Chen, Yan Zhang and Yue Zhang. 2022. Contrastive Latent Variable Models for Neural Text Generation. In International Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI). Eindhoven, Netherlands, Aug. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Jiazheng Li, Ruihai Dong, Yue Zhang and Barry Smyth. 2022. NumHTML: Numeric-Oriented Hierarchical Transformer Model for Multi-task Financial Forecasting. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI). Online, Feb. [PDF] [BIB]
 • Chuang Fan, Daoxing Liu, Libo Qin, Yue Zhang, Ruifeng Xu. 2022. Towards Event-level Causal Relation Identification. In Proceedings of the 45th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR). Online and in the C ́ırculo de Bellas Artes Calle de Alcala ́, 42, Madrid, Spain, Jun. [PDF] [BIB]
 • Jinghui Lu, Linyi Yang, Brian Mac Namee and Yue Zhang. 2022. A Rationale-Centric Framework for Human-in-the-loop Machine Learning. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Chenhua Chen, Zhiyang Teng, Zhongqing Wang and Yue Zhang. 2022. Discrete Opinion Tree Induction for Aspect-based Sentiment Analysis. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Xuefeng Bai, Yulong Chen and Yue Zhang. 2022. Graph Pre-training for AMR Parsing and Generation. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui, Sen Yang and Yue Zhang. 2022. Investigating Non-local Features for Neural Constituency Parsing. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Jiangbin Zheng, Yile Wang, Ge Wang, Jun Xia, Yufei Huang, Guojiang Zhao, Yue Zhang and Stan Z. Li. 2022. Using Context-to-Vector with Graph Retrofitting to Improve Word Embeddings. In Proceedings of the 60th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL).Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Li Du, Xiao Ding, Yue Zhang, Ting Liu and Bing Qin. 2022. A Graph Enhanced BERT Model for Event Prediction. In Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Sen Yang, Leyang Cui, Ruoxi Ning, Di Wu and Yue Zhang. 2022. Challenges to Open-Domain Constituency Parsing. In Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL). Online and in Dublin, Ireland, May. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Yongjing Yin, Jing Li, and Yue Zhang. 2022. Prompt-Driven Neural Machine Translation. In Findings of the Association for Computational Linguistics (ACL), pages 2579–2590, Dublin, Ireland. Association for Computational Linguistics. [PDF] [BIB]

2021

 • Xuefeng Bai, Yafu Li, Zhirui Zhang, Mingzhou Xu, Boxing Chen, Weihua Luo, Derek Wong and Yue Zhang. 2021. Sentence-State LSTMs For Sequence-to-Sequence Learning. In Proceedings of the Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC), Qingdao, China, October. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Boyuan Zheng, Yuchen Niu and Yue Zhang. 2021. Exploring Generalization Ability of Pretrained Language Models on Arithmetic and Logical Reasoning. In Proceedings of the Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC), Qingdao, China, October. [PDF] [BIB]
 • Sixuan Wu, Jian Li, Peng Zhang and Yue Zhang. 2021. Natural Language Processing Meets Quantum Physics: A Survey and Categorization. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), online and in the Barceló Bávaro Convention Centre, Punta Cana, Dominican Republic, November. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui, Yu Wu, Shujie Liu and Yue Zhang. 2021. A Knowledge Enhanced Fine-Tuning Method for Better Handling Unseen Entity in Dialogue Generation. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), online and in the Barceló Bávaro Convention Centre, Punta Cana, Dominican Republic, November. [PDF] [BIB]
 • Jian Liu, Zhiyang Teng, Leyang Cui, Hanmeng Liu and Yue Zhang. 2021. Solving Aspect Category Sentiment Analysis as a Text Generation Task. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), online and in the Barceló Bávaro Convention Centre, Punta Cana, Dominican Republic, November. [PDF] [BIB]
 • Leonardo F. R. Ribeiro, Jonas Pfeiffer, Yue Zhang and Iryna Gurevych. 2021. Smelting Gold and Silver for Improved Multilingual AMR-to-Text Generation. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), online and in the Barceló Bávaro Convention Centre, Punta Cana, Dominican Republic, November. [PDF] [BIB]
 • Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang and Iryna Gurevych. 2021. Structural Adapters in Pretrained Language Models for AMR-to-text Generation. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), online and in the Barceló Bávaro Convention Centre, Punta Cana, Dominican Republic, November. [PDF] [BIB]
 • Lu Cao, Dandan Huang and Yue Zhang. 2021. When Computational Representation Meets Neuroscience: A Survey on Brain Encoding and Decoding. In Proceddings of the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI) Survey Track. Online. [PDF] [BIB]
 • Wei-Nan Zhang, Yue Zhang, Hanlin Tang, Zhengyu Zhao, Caihai Zhu and Ting Liu. 2021. What Did You Refer to? Evaluating Co-References in Dialogue. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Yixian Liu, Liwen Zhang, Xinyu Zhang, Yong Jiang, Yue Zhang and Kewei Tu. 2021. Generalized Supervised Attention for Text Generation. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Yulong Chen, Yang Liu, Liang Chen and Yue Zhang. 2021. DialogSum: A Real-Life Scenario Dialogue Summarization Dataset. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui, Yu Wu, Jian Liu, Sen Yang and Yue Zhang. 2021. Template-Based Named Entity Recognition Using BART. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Dandan Huang, Kun Wang and Yue Zhang. 2021. A Comparison between Pre-training and Large-scale Back-translation for Neural Machine Translation. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui, Sijie Cheng, Yu Wu and Yue Zhang. 2021. On Commonsense Cues in BERT for Solving Commonsense Tasks. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL-IJCNLP, Online, July. [PDF] [BIB]
 • Linyi Yang, Jiazheng Li, Padraig Cunningham, Yue Zhang, Barry Smyth and Ruihai Dong. 2021. Exploring the Efficacy of Automatically Generated Counterfactuals for Sentiment Analysis. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Pai Liu and Yue Zhang. 2021. Can Generative Pre-trained Language Models Serve As Knowledge Bases for Closed-book QA? In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Wei Liu, Xiyan Fu, Yue Zhang and Wenming Xiao. 2021. Lexicon Enhanced Chinese Sequence Labeling Using BERT Adapter. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Xuefeng Bai, Yulong Chen, Linfeng Song and Yue Zhang. 2021. Semantic Representation for Dialogue Modeling. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Yafu Li, Yongjing Yin, Yulong Chen and Yue Zhang. 2021. On Compositional Generalization of Neural Machine Translation. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Yue Zhang, Zhiyang Teng, Boxing Chen and Weihua Luo. 2021. G-Transformer for Document-Level Machine Translation. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Qiankun Fu, Linfeng Song, Wenyu Du and Yue Zhang. 2021. End-to-End AMR Coreference Resolution. In Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Online, July. [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao and Yue Zhang. 2021. Contextualized Rewriting for Text Summarization. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Online, February. [PDF] [BIB]
 • Lu Cao, Dandan Huang, Yue Zhang, Xiaowei Jiang and Yanan Chen. 2021. Brain Decoding Using fNIRS. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Online, February. [PDF] [BIB]
 • Hanmeng Liu, Leyang Cui, Jian Liu and Yue Zhang. 2021. Natural Language Inference in Context-Investigating Contextual Reasoning over Long Texts. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Online, February. [PDF] [BIB]

2020

 • Zhongqing Wang, Xiujun Zhu, Yue Zhang, Shoushan Li and Guodong Zhou. Sentiment Forecasting in Dialog. 2020. In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Xue Mengge, Bowen Yu, Tingwen Liu, Yue Zhang, Erli Meng and Bin Wang. 2020. Porous Lattice Transformer Encoder for Chinese NER. In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Sen Yang, Leyang Cui, Jun Xie and Yue Zhang. 2020. Making the Best Use of Review Summary for Sentiment Analysis. In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Qiang Wang, Yue Zhang, Tong Xiao and Jingbo Zhu. 2020. Layer-wise Multi-view Learning for Neural Machine Translation. In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Yile Wang, Leyang Cui and Yue Zhang. 2020. Does Chinese BERT Encode Word Structure? In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Frank Xing, Lorenzo Malandri, Yue Zhang and Erik Cambria. 2020. Common Mistakes in Financial Sentiment Analysis Practices. In Proceedings of 28th International Conference on Computational Linguistics (COLING), Online, December. [PDF] [BIB]
 • Xue Mengge, Bowen Yu, Zhenyu Zhang, Tingwen Liu, Yue Zhang and Bin Wang. 2020. Coarse-to-Fine Pre-training for Named Entity Recognition. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Online, October. [PDF] [BIB]
 • Chenhua Chen, Zhiyang Teng and Yue Zhang. 2020. Inducing Target-Specific Latent Structures for Aspect Sentiment Classification. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Online, October. [PDF] [BIB]
 • Xuefeng Bai, Linfeng Song and Yue Zhang. 2020. Online Back-Parsing for AMR-to-Text Generation. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Online, October. [PDF] [BIB]
 • Dandan Huang, Leyang Cui, Sen Yang, Guangsheng Bao, Kun Wang, Jun Xie and Yue Zhang. 2020. What Have We Achieved on Text Summarization? In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Online, October. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia, Yuefeng Shi, Qinrong Yang and Yue Zhang. 2020. Entity Enhanced BERT Pre-training for Chinese NER. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Online, October. [PDF] [BIB]
 • Qi He, Han Wang and Yue Zhang. 2020. Enhancing Generalization in Natural Language Inference by Syntax. In Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP, Online, October. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Shuailong Liang, Yili Jin, Yilong Wang, Xiaodan Zhu and Yue Zhang. 2020. SemEval-2020 Task 4: Commonsense Validation and Explanation. International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval-2020). [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Kun Xu, Yue Zhang, Jianshu Chen and Dong Yu. 2020. ZPR2: Joint Zero Pronoun Recovery and Resolution using Multi-Task Learning and BERT. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Ante Wang, Jinsong Su, Yue Zhang, Kun Xu, Yubin Ge and Dong Yu. 2020. Structural Information Preserving for Graph-to-Text Generation. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui, Yu Wu, Shujie Liu, Yue Zhang and Ming Zhou. 2020. MuTual: A Dataset for Multi-Turn Dialogue Reasoning. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Xiangpeng Wei, Heng Yu, Yue Hu, Yue Zhang, Rongxiang Weng and Weihua Luo. 2020. Multiscale Collaborative Deep Models for Neural Machine Translation. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Wenyu Du, Zhouhan Lin, Yikang Shen, Timothy J. O’Donnell, Yoshua Bengio and Yue Zhang. 2020. Exploiting Syntactic Structure for Better Language Modeling: A Syntactic Distance Approach. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia and Yue Zhang. 2020. Multi-Cell Compositional LSTM for NER Domain Adaptation. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Libo Qin, Xiao Xu, Wanxiang Che, Yue Zhang and Ting Liu. 2020. 2020. Dynamic Fusion Network for Multi-Domain End-to-end Task-Oriented Dialog. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Qiankun Fu, Yue Zhang, Jiangming Liu and Meishan Zhang. 2020. DRTS Parsing with Structure-Aware Encoding and Decoding. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Xiangyu Duan, Baijun Ji, Hao Jia, Min Tan, Min Zhang, Boxing Chen, Weihua Luo and Yue Zhang. 2020. Bilingual Dictionary Based Neural Machine Translation without Using Parallel Sentences. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Qiji Zhou, Yue Zhang, Donghong Ji and Hao Tang. 2020. AMR Parsing with Latent Structural Information. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Seattle, Washington, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Qingkai Min, Libo Qin, Zhiyang Teng, Xiao Liu and Yue Zhang. 2020. Dialogue State Induction Using Neural Latent Variable Models. In Proceedings of IJCAI, Yokohama, Japan, July. [PDF] [BIB]
 • Jian Liu, Leyang Cui, Hanmeng Liu, Dandan Hang, Yile Wang and Yue Zhang. 2020. LogiQA: A Challenge Dataset for Machine Reading Comprehension with Logical Reasoning In Proceedings of IJCAI, Yokohama, Japan, July. [PDF] [BIB]
 • Libo Qin, Minheng Ni, Yue Zhang and Wanxiang Che. 2020. CoSDA-ML: Multi-Lingual Code-Switching Data Augmentation for Zero-Shot Cross-Lingual NLP . In Proceedings of IJCAI, Yokohama, Japan, July. [PDF] [BIB]
 • Kai Song, Kun Wang, Heng Yu,Yue Zhang, Zhongqiang Huang, Weihua Luo, Xiangyu Duan and Min Zhang. 2020. Alignment-Enhanced Transformer for Constraining NMT with Pre-Specified Translations. In Proceedings of Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), New York, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Jinghan Zhang, Yuxiao Ye, Yue Zhang, Likun Qiu, Bin Fu, Yang Li, Zhenglu Yang and Jian Sun. 2020. Multi-Point Semantic Representation for Intent Classification. In Proceedings of Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), New York, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Xuhui Zhou, Yue Zhang, Leyang Cui and Dandan Huang. 2020. Evaluating Commonsense in Pre-trained Language Models. In Proceedings of Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), New York, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Yue Zhang, Yafeng Ren and Donghong Ji. 2020. Latent Emotion Memory for Multi-label Emotion Classification. In Proceedings of Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), New York, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Lifeng Jin, Linfeng Song, Yue Zhang, Kun Xu, Weiyun Ma and Dong Yu. 2020. Relation Extraction Exploiting Full Dependency Forests. In Proceedings of Thirty-Fourth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-20), New York, USA, February. [PDF] [BIB]

2019

 • Yuxiang Jia, Lu Wang, Pengcheng Liu, Qian Wang, Yue Zhang and Hongying Zan. 2019. Distributed Representation of Characters for Chinese Novels. In Proceedings of the Eighteenth China National Conference on Computational Linguistics (CCL 2019), Kunming, China, October. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Yue Zhang, Zhichao Lin, Chenxv Zhao and Feiliang Ren. 2019. Domain Representation for Knowledge Graph Embedding. In Proceedings of the 8th CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC2019), Kunming, China, October. [PDF] [BIB]
 • Haiming Wu, Yue Zhang, Xi Jin, Yun Xue and Ziwen Wang. 2019. Shared-private LSTM for Multi-domain Text Classification. In Proceedings of the 8th CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC2019), Kunming, China, October. [PDF] [BIB]
 • Xiuming Qiao, Yue Zhang and Tiejun Zhao. 2019. Learning Domain Invariant Word Representations for Parsing Domain Adaptation. In Proceedings of the 8th CCF International Conference on Natural Language Processing and Chinese Computing (NLPCC2019), Dunhuang, China, October. [PDF] [BIB]
 • Qingkai Min, Yuefeng Shi and Yue Zhang. 2019. A Pilot Study for Chinese SQL Semantic Parsing. In Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Hong Kong, China, November. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang, Daniel Gildea, Mo Yu, Zhiguo Wang and Jinsong Su. 2019. Leveraging Dependency Forest for Neural Medical Relation Extraction. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Hong Kong, China, November. [PDF] [BIB]
 • Leyang Cui and Yue Zhang. 2019. Hierarchically-Refined Label Attention Network for Sequence Labeling. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Hong Kong, China, November. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Guohong Fu. 2019. Cross-Lingual Dependency Parsing Using Code-Mixed TreeBank. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Hong Kong, China, November. [PDF] [BIB]
 • Xiangyu Duan, Hongfei Yu, Mingming Yin, Min Zhang, Weihua Luo and Yue Zhang. 2019. Contrastive Attention Mechanism for Abstractive Sentence Summarization. In Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP) and 9th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Hong Kong, China, November. [PDF] [BIB]
 • Zhiguo Wang, Yue Zhang, Mo Yu, Wei Zhang, Lin Pan, Linfeng Song, Kun Xu and Yousef El-Kurdi. 2019. Multi-Granular Text Encoding for Self-Explaining Categorization. In Proceedings of ACL Workshop BlackboxNLP 2019. [PDF] [BIB]
 • Mingzhou Xu, Derek F. Wong, Baosong Yang, Yue Zhang and Lidia S. Chao. 2019. Leveraging Local and Global Patterns for Self-Attention Networks. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Xiao Liu, Heyan Huang and Yue Zhang. 2019. Open Domain Event Extraction Using Neural Latent Variable Models. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Liwen Zhang, Kewei Tu and Yue Zhang. 2019. Latent Variable Sentiment Grammar. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Yuan Zhang and Yue Zhang. 2019. Tree Communication Models for Sentiment Analysis. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Cunxiang Wang, Shuailong Liang, Yue Zhang, Xiaonan Li and Tian Gao. 2019. Does It Make Sense? And Why? A Pilot Study for Sense Making and Explanation. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia, Xiaobo Liang and Yue Zhang. 2019. Cross-Domain NER using Cross-Domain Language Modeling. In Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Florence, Italy, August. [PDF] [BIB]
 • Lu Cao and Yue Zhang. 2019. Investigating Lexical and Semantic Cognition by Using Neural Network to Encode and Decode Brain Imaging. In Proceedings of the joint workshop on human brain and artificial intelligence (IJCAI-HBAI-2019), Macao, China, August. [PDF] [BIB]
 • Junchi zhang, Yanxia Qin, Yue Zhang, Mengchi Liu and Donghong Ji. 2019. Extracting Entities and Events as a Single Task Using a Transition-Based Neural Model. In Proceedings of the 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-2019), Macao, China, August. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang, Yue Zhang and Shuailong Liang. 2019. Subword Encoding in Lattice LSTM for Chinese Word Segmentation. In Proceedings of the 2019 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT), Minneapolis, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Yuxiao Ye, Yue Zhang, Weikang Li, Likun Qiu and Jian Sun. 2019. Improving Cross-Domain Chinese Word Segmentation with Word Embeddings. In Proceedings of the 2019 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT), Minneapolis, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Kai Song, Yue Zhang, Heng Yu, Weihua Luo, Kun Wang and Min Zhang. 2019. Code-Switching for Enhancing NMT with Pre-Specified Translation. In Proceedings of the 2019 Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies (NAACL-HLT), Minneapolis, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Shuailong Liang, Olivia Nicol, Yue Zhang. 2019. Who Blames Whom in a Crisis? Detecting Blame Ties from News Articles Using Neural Networks. In Proceedings of Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), Hawaii, USA, January. [PDF] [BIB]
 • WeiNan Zhang, Yue Zhang, Yuanxing Liu, Donglin Di and Ting Liu. 2019. A Neural Network Approach to Verb Phrase Ellipsis Resolution. In Proceedings of Thirty-Third AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-19), Hawaii, USA, January. [PDF] [BIB]

2018

 • Gary Shing Wee Goh, Jing Yu Koh, Yue Zhang. 2018. Twitter-informed Crowd Flow Prediction. In Proceedings of the 2018 IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), November, Singapore, [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang and Daniel Gildea. 2018. Neural Transition-based Syntactic Linearization. In Proceedings of the 2018 Conference on Natural Language Generation (INLG-18), November, Tilburg, Netherlands. [PDF] [BIB]
 • Chenhua Chen, Yue Zhang and Yuze Gao. 2018. Learning How to Self-Learn: Enhancing Self-Training Using Neural Reinforcement Learning. In Proceedings of the International Conference on Asian Language Processing (IALP), November, Bandung, Indonesia. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang, Zhiguo Wang and Daniel Gildea. 2018. N-ary Relation Extraction using Graph State LSTM. In Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), October, Brussels, Belgium. [PDF] [BIB]
 • Zhiyang Teng, and Yue Zhang. 2018. Two Local Models for Neural Constituent Parsing. In Proceedings of 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING), New Mexico, USA, August. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang, Shuailong Liang and Yue Zhang. 2018. Design Challenges and Misconceptions in Neural Sequence Labeling. In Proceedings of 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING), New Mexico, USA, August. [PDF] [BIB]
 • Junwen Duan, Yue Zhang, Xiao Ding, Ching-Yun Chang, Ting Liu. 2018. Learning Target-Specific Representations of Financial News Documents For Cumulative Abnormal Return Prediction. In Proceedings of 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING), New Mexico, USA, August. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Jie Yang. 2018. Chinese NER Using Lattice LSTM. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang, Zhiguo Wang and Daniel Gildea. 2018. A Graph-to-Sequence Model for AMR-to-Text Generation. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang, Qi Liu and Linfeng Song. 2018. Sentence-State LSTM for Text Representation. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Enrico Santus, Hongmin Wang, Emmanuele Chersoni and Yue Zhang. 2018. A Rank-Based Similarity Metric for Word Embeddings. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang, Yue Zhang, Linwei Li and Xingxuan Li. 2018. YEDDA: A Lightweight Collaborative Text Span Annotation Tool. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang and Yue Zhang. 2018. NCRF++: An Open-source Neural Sequence Labeling Toolkit. In Proceedings of 56th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL), Melbourne, Austrilia, July. [PDF] [BIB]
 • Shaolei Wang, Yue Zhang, Wanxiang Che, Ting Liu. 2018. Joint Extraction of Entities and Relations Based on a Novel Graph Scheme. In Proceedings of 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI), Stockholm, Sweden, July. [PDF] [BIB]
 • Zhong Qian, Peifeng Li, Yue Zhang, Guodong Zhou and Qiaoming Zhu. 2018. Event Factuality Identification via Generative Adversarial Network with Auxiliary Classification. In Proceedings of 27th International Joint Conference on Artificial Intelligence and the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-ECAI), Stockholm, Sweden, July. [PDF] [BIB]
 • Yu Yuan, Yuze Gao, Yue Zhang and Serge Sharoff. 2018. Cross-lingual Terminology Extraction for Translation Quality Estimation. In Proceedings of 11th edition of the Language Resources and Evaluation Conference (LREC), Miyazaki, Japan, May. [PDF] [BIB]
 • Vo Duy Tin, Yue Zhang and Xiaodan Zhu. 2018. Shallow Network with Rich Features for Text Classification. In Proceedings of 19th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing(CICLing), Hanoi, Vietnam, March. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Zhiguo Wang, Wael Hamza, Yue Zhang and Daniel Gildea, 2018. Leveraging Context Information for Natural Question Generation. In Proceedings of 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), New Orleans, Louisiana, June. [PDF] [BIB]
 • Qi Liu and Yue Zhang. 2018. Mining Evidences for Concept Stock Recommendation. In Proceedings of 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), New Orleans, Louisiana, June. [PDF] [BIB]
 • Qi Liu, Yue Zhang and Jiangming Liu. 2018. Learning Domain Representation for Multi-domain Sentiment Classification. In Proceedings of 16th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), New Orleans, Louisiana, June. [PDF] [BIB]
 • Qi Liu, Yue Zhang, Zhenguang Liu, Ye Yuan, Li Cheng and Roger Zimmermann. 2018. Multi-modal Multi-task Learning for Automatic Dietary Assessment, In Proceedings of Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18), Louisiana, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Kai Song, Yue Zhang, Min Zhang and Weihua Luo. 2018. Improved English to Russian Translation by Neural Suffix Prediction. In Proceedings of Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-18) Louisiana, USA, February. [PDF] [BIB]

2017

 • Peng Shi and Yue Zhang. 2017. Joint Bi-Affine Parsing and Semantic Role Labeling. International Conference on Asian Language Processing (IALP), Singapore. [PDF] [BIB]
 • Yu Yuan, Jie Gao and Yue Zhang. 2017. Supervised learning for robust term extraction. International Conference on Asian Language Processing (IALP), Singapore. [PDF] [BIB]
 • Ye Yuan and Yue Zhang. 2017. CBOS: Continuos bag of sentences for learning sentence embeddings. International Conference on Asian Language Processing (IALP), Singapore. [PDF] [BIB]
 • Yanxia Qin, Yue Zhang, Min Zhang and Dequan Zheng. 2017. Semantic-frame representation for event detection on Twitter. International Conference on Asian Language Processing (IALP), Singapore. [PDF] [BIB]
 • Jiangming Liu and Yue Zhang. 2017. Encoder-Decoder Shift-Reduce Syntactic Parsing. In Proceedings of 15th International Conference on Parsing Technologies(IWPT), Pisa, Italy, September. [PDF] [BIB]
 • Litton J Kurisinkel, Yue Zhang and Vasudeva Varma. 2017. Abstractive Multi-document Summarization by Partial Tree Extraction, Recombination and Linearization. In Proceedings of the International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Taipei, Taiwan, China, November. [PDF] [BIB]
 • Yuze Gao and Yue Zhang. 2017. Implicit Syntactic Features for Target-dependent Sentiment Analysis. In Proceedings of the International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), Taipei, Taiwan, China, November. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang, Yue Zhang and Fei Dong. 2017. Neural Reranking for Named Entity Recognition. In Proceedings of the 2017 Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP), Varna, Bulgaria, September. [PDF] [BIB]
 • Dingcheng Li, Peini Liu, Ming Huang, Yu Gu, Yue Zhang, Xiaodi Li, Daniel Dean, Xiaoxi Liu, Jingmin Xu, Hui Lei and Yaoping Ruan. 2017. Mapping Client Messages to a Unified Data Model with Mixture Feature Embedding Convolutional Neural Network. In Proceedings of IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), Kansas City, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Hao Zhou, Zhenting Yu, Yue Zhang, Shujian Huang, XinYu Dai and Jiajun Chen. 2017. Word-Context Character Embeddings for Chinese Word Segmentation. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Copenhagen, Denmark, September. [PDF] [BIB]
 • Zhongqing Wang, Yue Zhang and Ching-Yun Chang. 2017. Integrating Order Information and Event Relation for Script Event Prediction. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Copenhagen, Denmark, September. [PDF] [BIB]
 • Zhongqing Wang and Yue Zhang. 2017. Opinion Recommendation Using A Neural Model. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Copenhagen, Denmark, September. [PDF] [BIB]
 • Shaolei Wang, Wanxiang Che, Yue Zhang, Meishan Zhang and Ting Liu. 2017. Transition-Based Disfluency Detection using LSTMs. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Copenhagen, Denmark, September. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Guohong Fu. 2017. End-to-End Neural Relation Extraction with Global Optimization. In Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Copenhagen, Denmark, September. [PDF] [BIB]
 • Fei Dong, Yue Zhang and Jie Yang. 2017. Attention-based Recurrent Convolutional Neural Network for Automatic Essay Scoring. In Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language Learning (CoNLL), Vancouver, Canada, August. [PDF] [BIB]
 • Zhongqing Wang and Yue Zhang. 2017. DDoS Event Forecasting using Twitter Data. In Proceedings of the 26nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI). Melbourne, Australia, August. [PDF] [BIB]
 • Zhongqing Wang and Yue Zhang. 2017. A Neural Model for Joint Event Detection and Summarization. In Proceedings of the 26nd International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), Melbourne, Australia, August. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Xiaochang Peng, Yue Zhang, Zhiguo Wang and Daniel Gildea. 2017. AMR-to-text Generation with Synchronous Node Replacement Grammar. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Vancouver, Canada, July. [PDF] [BIB]
 • Hongmin Wang, Yue Zhang, GuangYong Leonard Chan, Jie Yang and Hai Leong Chieu. 2017. Universal Dependencies Parsing for Colloquial Singaporean English. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Vancouver, Canada, July. [PDF] [BIB]
 • Jie Yang, Yue Zhang and Fei Dong. 2017. Neural Word Segmentation with Rich Pretraining. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL). Vancouver, Canada, July. [PDF] [BIB]
 • Jiangming Liu and Yue Zhang. 2017. Attention Modeling for Targeted Sentiment. In Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), Valencia, Spain, April. [PDF] [BIB]
 • Ratish Puduppully, Yue Zhang and Manish Shrivastava. 2017. Transition-Based Deep Input Linearization. In Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), Valencia, Spain, April. [PDF] [BIB]

2016

 • Ching-Yun Chang, Yue Zhang, Zhiyang Teng, Zahn Bozanic and Bin Ke. 2016. Measuring the Information Content of Financial News. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Shufeng Xiong, Yue Zhang, Donghong Ji and Yinxia Lou. 2016. Distance Metric Learning for Aspect Phrase Grouping. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Guohong Fu. 2016. Tweet Sarcasm Detection Using Deep Neural Network. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Xiao Ding, Yue Zhang, Ting Liu and Junwen Duan. 2016. Knowledge-Driven Event Embedding for Stock Prediction. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Zhongqing Wang, Yue Zhang, Sophia Lee, Shoushan Li and Guodong Zhou. 2016. A Bilingual Attention Network for Code-switched Emotion Prediction. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Yafeng Ren and Yue Zhang. 2016. Deceptive Opinion Spam Detection Using Neural Network. In Proceedings of the 2016 International Conference on Computational Linguistics (Coling), Osaka, Japan, December. [PDF] [BIB]
 • Hongshen Chen, Yue Zhang and Qun Liu. 2016. Neural Network for Heterogeneous Annotations. In Proceedings of EMNLP 2016, Austin, Texas, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Zhiyang Teng, Duy Tin Vo and Yue Zhang. 2016. Context-Sensitive Lexicon Features for Neural Sentiment Analysis. In Proceedings of EMNLP 2016, Austin, Texas, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Fei Dong and Yue Zhang. 2016. Automatic Features for Essay Scoring -- An Empirical Study. In Proceedings of EMNLP 2016, Austin, Texas, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang, Xiaochang Peng, Zhiguo Wang and Daniel Gildea. 2016. AMR-to-text generation as a Traveling Salesman Problem. In Proceedings of EMNLP 2016, Austin, Texas, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Peng Shi, Zhiyang Teng and Yue Zhang. 2016. Exploiting Mutual Benefits between Syntax and Semantic Roles using Neural Network. In Proceedings of EMNLP 2016, Austin, Texas, USA, November. [PDF] [BIB]
 • Hao Zhou, Yue Zhang, Shujian Huang, Junsheng Zhou, Xinyu Dai and Jiajun Chen. 2016. A Search-Based Dynamic Reranking Model for Dependency Parsing. In Proceedings of ACL 2016, Berlin, Germany, Augest. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Guohong Fu. Transition-Based Neural Word Segmentation. In Proceedings of ACL 2016. Berlin, Germany, Augest. [PDF] [BIB]
 • Duy Tin Vo and Yue Zhang. 2016. Don't Count, Predict! An Automatic Approach to Learning Sentiment Lexicons for Short Text. In Proceedings of ACL 2016. Berlin, Germany, August. [PDF] [BIB]
 • Peng Jin, Yue Zhang, Xingyuan Chen and Yunqing Xia. 2016. Bag-of-Embeddings for Text Classification. In Proceedings of IJCAI 2016, New York City, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Fei Li, Yue Zhang, Meishan Zhang and Donghong Ji. 2016. Joint Models for Extracting Adverse Drug Events from Biomedical Text. In Proceedings of IJCAI 2016, New York City, USA, July. [PDF] [BIB]
 • Ratish Puduppully, Yue Zhang and Manish Shrivastava. 2016. Transition-Based Syntactic Linearization with Lookahead Features. In Porceedings of the NAACL 2016, San Diego, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Ching-Yun Chang, Zhiyang Teng and Yue Zhang. 2016. Expectation-Regulated Neural Model for Event Mention Extraction. In Porceedings of the NAACL 2016, San Diego, USA, June. [PDF] [BIB] [DATA]
 • Meishan Zhang, Jie Yang, Zhiyang Teng and Yue Zhang. 2016. LibN3L:A Lightweight Package for Neural NLP . In Proceedings of the LREC 2016,Slovenia, May. [PDF] [BIB] [CODE]
 • Jie Yang, Zhiyang Teng, Meishan Zhang, and Yue Zhang. 2016. Combining Discrete and Neural Features for Sequence Labeling . In Proceedings of the CICLing 2016, Konya, Turkey, April [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Duy Tin Vo. 2016. Gated Neural Networks for Targeted Sentiment Analysis. In Proceedings of the AAAI 2016, Phoenix, Arizona, USA, February. [PDF] [BIB] [CODE]
 • Yafeng Ren, Yue Zhang, Meishan Zhang and Donghong Ji. 2016. Improving Twitter Sentiment Classification Using Topic-Enriched Multi-Prototype Word Embeddings. In Proceedings of the AAAI 2016, Phoenix, Arizona, USA, February. [PDF] [BIB] [CODE]
 • Yafeng Ren, Yue Zhang, Meishan Zhang and Donghong Ji. 2016. Context-Sensitive Twitter Sentiment Classification Using Neural Network. In Proceedings of the AAAI 2016, Phoenix, Arizona, USA, February. [PDF] [BIB] [CODE]
 • Likun Qiu, Yue Zhang and Meishan Zhang. 2016. Dependency Tree Representations of Predicate-Argument Structures. In Proceedings of the AAAI 2016, Phoenix, Arizona, USA, February. [PDF] [BIB]
 • Chen Lyu, Yue Zhang and Donghong Ji. 2016. Joint Word Segmentation, POS-Tagging and Syntactic Chunking. In Proceedings of the AAAI 2016, Phoenix, Arizona, USA, February. [PDF] [BIB]

2015

 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Duy Tin Vo. 2015. Neural Networks for Open Domain Targeted Sentiment. In proceedings of EMNLP 2015, Lisboa, Portugal, September. [PDF] [BIB]
 • Tao Qian, Yue Zhang, Meishan Zhang and Donghong Ji. 2015. A Transition-based Model for Joint Segmentation, POS-tagging and Normalization. In proceedings of EMNLP 2015, Lisboa, Portugal, September. [PDF] [BIB]
 • Jiangming Liu and Yue Zhang. 2015. An Empirical Comparison Between N-gram and Syntactic Language Models for Word Ordering. In proceedings of EMNLP 2015, Lisboa, Portugal, September. [PDF] [BIB]
 • Likun Qiu, Yue Zhang and Yanan Lu. 2015. Syntactic Dependencies and Distributed Word Representations for Analogy Detection and Mining. In proceedings of EMNLP 2015, Lisboa, Portugal, September. [PDF] [BIB][DAT]
 • Meishan Zhang and Yue Zhang. 2015. Combining Discrete and Continuous Features for Deterministic Transition-based Dependency Parsing. In proceedings of EMNLP 2015, Lisboa, Portugal, September. [PDF] [BIB]
 • Rui Sun, Yue Zhang, Meishan Zhang and Donghong Ji. 2015. Event-Driven Headline Generation. In Proceedings of ACL 2015, Beijing, China, July. [PDF] [BIB]
 • Hao Zhou, Yue Zhang, Shujian Huang and Jiajun Chen. 2015. A Neural Probabilistic Structured-Prediction Model for Transition-based Dependency Parsing. In Proceedings of ACL 2015, Beijing, China, July. [PDF] [BIB]
 • Xiao Ding, Yue Zhang, Ting Liu and Junwen Duan. 2015. Deep Learning for Event-Driven Stock Prediction. In Proceedings of IJCAI 2015, BueNos Aires, Argentina, July. [PDF] [BIB]
 • Duy-Tin Vo and Yue Zhang. 2015. Target-dependent Twitter Sentiment Classification with Rich Automatic Features. In Proceedings of IJCAI 2015, Buenos Aires, Argentina, July. [PDF] [BIB]
 • Yijia Liu, Yue Zhang, Wanxiang Che and Bing Qin. 2015. Transition-Based Syntactic Linearization. In Proceedings of NAACL 2015, Denver, Colorado, USA, May. [PDF] [BIB]
 • Likun Qiu and Yue Zhang. 2015. Word Segmentation for Chinese Novels. In proceedings of AAAI 2015, Austin, Texas, USA, January. [PDF] [BIB]

2014

 • Likun Qiu and Yue Zhang. 2014. ZORE: A Syntax-based System for Chinese Open Relation Extraction. In Proceedings of EMNLP 2014. Doha, Qatar, October. [PDF] [BIB] [DAT]
 • Yijia Liu, Yue Zhang, Wanxiang Che and Ting liu. 2014. Domain Adaptation for CRF-based Chinese Word Segmentation using Free Annotations. In Proceedings of EMNLP 2014. Doha, Qatar, October. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang, Kai Song, Linfeng Song, Jingbo Zhu and Qun Liu. 2014. Syntactic SMT Using a Discriminative Text Generation Model. In Proceedings of EMNLP 2014. Doha, Qatar, October. [PDF] [BIB]
 • Xiao Ding, Yue Zhang, Ting Liu and Junwen Duan. 2014. Using Structured Events to Predict Stock Price Movement: An Empirical Investigation. In Proceedings of EMNLP 2014. Doha, Qatar, October. [PDF] [BIB]
 • Wenliang Chen, Yue Zhang and Min Zhang. 2014. Feature Embeddings for Dependency Parsing. In Proceedings of Coling 2014. Dublin, Ireland, August. [PDF] [BIB]
 • Likun Qiu, Yue Zhang, Peng Jin and Houfeng Wang. 2014. Building a Multi-View Chinese Treebank. In Proceedings of Coling 2014. Dublin, Ireland, August. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Yue Zhang, Kai Song and Qun Liu. 2014. Joint Morphological Generation and Syntactic Linearization. In Proceedings of AAAI 2014. Quebec City, Canada, July. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang, Wanxiang Che and Ting Liu. 2014. Character-Level Chinese Dependency Parsing. In Proceedings of ACL 2014, Baltimore, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Kepa Bengoetxea, Eneko Agirre, Joakim Nivre, Yue Zhang and Koldo Gojenola. 2014. On WordNet Semantic Classes and Dependency Parsing. In Proceedings of ACL 2014, Baltimore, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Ji Ma, Yue Zhang and Jingbo Zhu. 2014. Tagging The Web: Building A Robust Web Tagger with Neural Network. In Proceedings of ACL 2014, Baltimore, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Wenduan Xu, Stephen Clark and Yue Zhang. 2014. Shift-Reduce CCG Parsing with a Dependency Model. In Proceedings of ACL 2014, Baltimore, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Ji Ma, Yue Zhang and Jingbo Zhu. 2014. Punctuation Processing for Projective Dependency Parsing. In Proceedings of ACL 2014, Baltimore, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang, Wanxiang Che and Ting Liu. 2014. Type-Supervised Domain Adaptation for Joint Segmentation and POS-Tagging. In Proceedings of EACL 2014, Gothenburg, Sweden, April. [PDF] [BIB]

2013

 • Wenliang Chen, Min Zhang and Yue Zhang. 2013. Semi-Supervised Feature Transformation for Dependency Parsing. In Proceedings of EMNLP 2013, Seattle, USA, October. [PDF] [BIB]
 • Yanxia Qin, Yue Zhang, Min Zhang and Dequan Zheng. 2013. Feature-Rich Segment-Based News Event Detection on Twitter. In proceedings of IJCNLP 2013, Nagoya, Japan, October. [PDF] [BIB]
 • Wenduan Xu, Yue Zhang, Philip Williams, and Philipp Koehn. 2013. Learning to Prune: Context-Sensitive Pruning for Syntactic MT. In Proceedings of ACL 2013, short papers, Sophia, Bulgaria, August. [PDF] [BIB]
 • Meishan Zhang, Yue Zhang, Wanxiang Che and Ting Liu. 2013. Chinese Parsing Exploiting Characters. In proceedings of ACL 2013, Sophia, Bulgaria. August. [PDF] [BIB] [DATA]
 • Muhua Zhu, Yue Zhang, Wenliang Chen, Min Zhang and Jingbo Zhu. 2013. Fast and Accurate Shift-Reduce Constituent Parsing . In proceedings of ACL 2013, Sophia, Bulgaria. August. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang. 2013. Partial-Tree Linearization: Generalized Word Ordering for Text Synthesis. In proceedings of IJCAI 2013, Beijing, China, August. [PDF][BIB]
 • Junhua Liu, Yue Zhang, Justin Ruths, Diana Moreno, Daniel Jansen and Kristin L Wood. 2013. Innovations in Software Engineering Education: An Experimental Study and Integrating Active Learning and Design-Based Learning. In proceedings of ASEE 2013, Atlanta, Geogia, USA, June. [PDF]

2012

 • Yang Liu and Yue Zhang. 2012. Unsupervised Domain Adaptation for Joint Segmentation and POS-tagging. In proceedings of COLING 2012, posters, Mumbai, India, December. [PDF] [BIB] [DATA]
 • Yue Zhang and Joakim Nivre. 2012. Analyzing the Effect of Global Learning and Beam-Search for Transition-Based Dependency Parsing. In proceedings of COLING 2012, posters. Mumbai, India, December. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang, Graeme Blackwood and Stephen Clark. 2012. Syntax-Based Word Ordering Incorporating a Large-Scale Language Model. In proceedings of EACL 2012, Avignon, France, April. [PDF] [BIB]

2011

 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2011. Syntax-Based Grammaticality Improvement Using CCG and Guided Search. In proceedings of EMNLP 2011, Edinburgh, UK. July. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Stephen Clark. Shift-Reduce CCG Parsing. In proceedings of ACL 2011. Portland, USA. June. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Joakim Nivre. 2011. Transition-Based Dependency Parsing with Rich Non-Local Features. In proceedings of ACL 2011, short papers, Portland, USA, June. [PDF] [BIB]

2010

 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2010. A Fast Decoder for Joint Word Segmentation and POS-tagging Using a Single Discriminative Model. In proceedings of EMNLP 2010, Massachusetts, USA, October. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang, Byung-Gyu Ahn, Stephen Clark, Curt Van Wyk, James R. Curran and Laura Rimell. 2010. Chart Pruning for Fast Lexicalised-Grammar Parsing. In proceedings of COLING 2010, Beijing, China, August. [PDF] [BIB]
 • Karo Moilanen, Stephen Pulman and Yue Zhang. 2010. Packed Feelings and Ordered Sentiments: Sentiment Parsing with Quasi-compositional Polarity Sequencing and Compression. In proceedings of WASSA 2010, Lisbon, Portugal, August. [PDF] [BIB]

before

 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2009. Transition-Based Parsing of the Chinese Treebank Using a Global Discriminative Model. In proceedings of IWPT 2009, Paris, France, October. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2008. A Tale of Two Parsers: Investigating and Combining Graph-Based And transition-Based Dependency Parsing Using Beam-search. In proceedings of EMNLP 2008, Hawaii, USA, October. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2008. Joint Word Segmentation and POS Tagging Using a Single Perceptron. In proceedings of ACL 2008, Ohio, USA, June. [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2008. Chinese Segmentation Using a Word-Based Perceptron Algorithm. In proceedings of ACL 2007, Prague, Czech Republic, June. [PDF] [BIB]

Journal articles:

2024

 • Yupeng Chang, Xu Wang, Jindong Wang, Yuan Wu, Linyi Yang, Kaijie Zhu, Hao Chen, Xiaoyuan Yi, Cunxiang Wang, Yidong Wang, Wei Ye, Yue Zhang, Yi Chang, Philip S. Yu, Qiang Yang, Xing Xie. 2024 A Survey on Evaluation of Large Language Models. In Transactions on Intelligent Systems and Technology. [PDF] [BIB]
 • Jindong Wang , Xixu Hu, Wenxin Hou, Hao Chen, Runkai Zheng, Yidong Wang, Linyi Yang, Wei Ye, Haojun Huang, Xiubo Geng, Binxing Jiao, Yue Zhang, Xing Xie. 2024. On the Robustness of ChatGPT: An Adversarial and Out-of-distribution Perspective. In IEEE Data Engineering. [PDF] [BIB]

2023

 • Yile Wang, Yue Zhang. 2023 Lost in Context? On the Sense-wise Variance of Contextualized Word Embeddings. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, DOI: 10.1109/TASLP.2023.3337643. [PDF] [BIB]
 • Yile Wang, Yue Zhang, Peng Li, Yang Liu. 2023 Gradual Syntactic Label Replacement for Language Model Pre-training. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, doi: 10.1109/TASLP.2023.3331096. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Ante Wang, Xiaoman Pan, Hongming Zhang, Dian Yu, Lifeng Jin, Haitao Mi, Jinsong Su, Yue Zhang, Dong Yu. 2023 OpenFact: Factuality Enhanced Open Knowledge Extraction. In Transactions of the Association for Computational Linguistics (2023) 11: 686–702. [PDF] [BIB]
 • Hanmeng Liu, Jian Liu, Leyang Cui, Zhiyang Teng, Nan Duan, Ming Zhou, Yue Zhang. 2023 LogiQA 2.0 — An Improved Dataset for Logical Reasoning in Natural Language Understanding. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, doi: 10.1109/TASLP.2023.3293046. [PDF] [BIB]
 • Qiji Zhou, Yue Zhang, Donghong Ji. 2022 Distantly supervised relation extraction with KB-enhanced reconstructed latent iterative graph networks. In Knowledge-Based Systems. 260: 110108 (2023). [PDF] [BIB]
 • Donglin Di, Xianyang Song, Weinan Zhang, Yue Zhang, Fanglin Wang. 2023 Building Dialogue Understanding Models for Low-resource Language Indonesian from Scratch. In ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing. Volume 22, Issue 4, Article No.: 105 pp 1–20 [PDF] [BIB]
 • Guangsheng Bao, Yue Zhang. 2023 A General Contextualized Rewriting Framework for Text Summarization. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing. [PDF] [BIB]
 • Kaustubh D. Dhole, Varun Gangal, Sebastian Gehrmann, Aadesh Gupta, Zhenhao Li, Saad Mahamood, Abinaya Mahendiran, Simon Mille, Ashish Shrivastava, Samson Tan, Tongshuang Wu, Jascha Sohl-Dickstein, Jinho D. Choi, Eduard Hovy, Ondrej Dusek, Sebastian Ruder, Sajant Anand, Nagender Aneja, Rabin Banjade, Lisa Barthe, Hanna Behnke, Ian Berlot-Attwell, Connor Boyle, Caroline Brun, Marco Antonio Sobrevilla Cabezudo, Samuel Cahyawijaya, Emile Chapuis, Wanxiang Che, Mukund Choudhary, Christian Clauss, Pierre Colombo, Filip Cornell, Gautier Dagan, Mayukh Das, Tanay Dixit, Thomas Dopierre, Paul-Alexis Dray, Suchitra Dubey, Tatiana Ekeinhor, Marco Di Giovanni, Tanya Goyal, Rishabh Gupta, Rishabh Gupta, Louanes Hamla, Sang Han, Fabrice Harel-Canada, Antoine Honore, Ishan Jindal, Przemyslaw K. Joniak, Denis Kleyko, Venelin Kovatchev, Kalpesh Krishna, Ashutosh Kumar, Stefan Langer, Seungjae Ryan Lee, Corey James Levinson, Hualou Liang, Kaizhao Liang, Zhexiong Liu, Andrey Lukyanenko, Vukosi Marivate, Gerard de Melo, Simon Meoni, Maxime Meyer, Afnan Mir, Nafise Sadat Moosavi, Niklas Muennighoff, Timothy Sum Hon Mun, Kenton Murray, Marcin Namysl, Maria Obedkova, Priti Oli, Nivranshu Pasricha, Jan Pfister, Richard Plant, Vinay Prabhu, Vasile Pais, Libo Qin, Shahab Raji, Pawan Kumar Rajpoot, Vikas Raunak, Roy Rinberg, Nicolas Roberts, Juan Diego Rodriguez, Claude Roux, Vasconcellos P. H. S., Ananya B. Sai, Robin M. Schmidt, Thomas Scialom, Tshephisho Sefara, Saqib N. Shamsi, Xudong Shen, Haoyue Shi, Yiwen Shi, Anna Shvets, Nick Siegel, Damien Sileo, Jamie Simon, Chandan Singh, Roman Sitelew , Priyank Soni, Taylor Sorensen, William Soto, Aman Srivastava, KV Aditya Srivatsa, Tony Sun, Mukund Varma T, A Tabassum, Fiona Anting Tan, Ryan Teehan, Mo Tiwari, Marie Tolkiehn, Athena Wang, Zijian Wang, Gloria Wang, Zijie J. Wang, Fuxuan Wei, Bryan Wilie, Genta Indra Winata, Xinyi Wu, Witold Wydmański, Tianbao Xie, Usama Yaseen, Michael A. Yee, Jing Zhang, Yue Zhang. 2023 NL-Augmenter: A Framework for Task-Sensitive Natural Language Augmentation. In Northern European Journal of Language Technology (NEJLT). [PDF] [BIB]
 • Libo Qin, Xiao Xu, Lehan Wang, Yue Zhang, Wanxiang Che. 2023 Modularized Pre-training for End-to-end Task-oriented Dialogue. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing. [PDF] [BIB]

2022

 • Chaoyi Huang, Wenyang Gao, Yingdie Zheng, Wei Wang, Yue Zhang, and Kai Liu. 2022 Universal machine-learning algorithm for predicting adsorption performance of organic molecules based on limited data set: importance of feature description. In Science of the Total Environment. [PDF] [BIB]
 • Chen Jia, Yue Zhang. 2022 Meta‑learning the invariant representation for domain generalization. In Machine Learning. [PDF] [BIB]
 • Shenghui Cheng, Yue Zhang, Xiaofei Li, Lin Yang, Xin Yuan, and Stan Z. Li. 2022. Roadmap toward the metaverse: An AI perspective. In The Innovation [PDF] [BIB]
 • Leilei Gan, Zhiyang Teng, Yue Zhang, Linchao Zhu, Fei Wu, Yi Yang. 2022. SemGloVe: Semantic Co-occurrences for GloVe from BERT. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing [PDF] [BIB]
 • Libo Qin, Minheng Ni, Yue Zhang, Wanxiang Che, Yangming Li, Ting Liu. 2022. Multi-Domain Spoken Language Understanding Using Domain- and Task-Aware Parameterization. In ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing, Volume 21 Issue 4. [PDF] [BIB]
 • Fangfang Su, Yue Zhang, Fei Li, Donghong Ji. 2022. Balancing Precision and Recall for Neural Biomedical Event Extraction. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Zhiguo Wang, Mo Yu, Yue Zhang, Radu Florian and Daniel Gildea. 2020. Evidence Integration for Multi-hop Reading Comprehension with Graph Neural Networks. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). [PDF] [BIB]

2021

 • Xiao Liu, Heyan Huang and Yue Zhang. 2021. End-to-end event factuality prediction using directional labeled graph recurrent network. In Information Processing & Management, Volume 59, Issue 2, March 2022, 102836 [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Yafeng Ren, Yue Zhang, Donghong Ji and Xiaohui Liang. 2021. Enriching contextualized language model from knowledge graph for biomedical information extraction. Brief Bioinform. [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Yue Zhang, Yafeng Ren and Donghong Ji. 2021. A span-graph neural model for overlapping entity relation extraction in biomedical texts. Bioinformatics. [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Yue Zhang, Yafeng Ren and Donghong Ji. 2021. Optimizing Attention for Sequence Modeling via Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS). [PDF] [BIB]
 • Heyan Huang, Xiao Liu, Yue Zhang and Chong Feng. News-Driven Stock Prediction via Noisy Equity State Representation. 2021. Neurocomputing. [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Yafeng Ren, Yue Zhang and Donghong Ji. 2021. Non-Autoregressive Encoder-Decoder Neural Framework for End-to-End Aspect-Based Sentiment Triplet Extraction. In IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS). [PDF] [BIB]
 • Chuang Fan, Chaofa Yuan, Lin Gui, Yue Zhang and Ruifeng Xu. 2021. Multi-Task Sequence Tagging for Emotion-Cause Pair Extraction Via Tag Distribution Refinement. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang. 2021. Book Review for Deep Learning Approaches to Text Production. In Computational Linguistics. [PDF] [BIB]
 • Yile Wang, Leyang Cui and Yue Zhang. 2021. Improving Skip-gram Embeddings Using BERT. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]

2020

 • Leonardo F. R. Ribeiro, Yue Zhang, Claire Gardent and Iryna Gurevych. 2020 Modeling Global and Local Node Contexts for Text Generation from Knowledge Graphs In Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL). [PDF] [BIB]
 • Leilei Gan and Yue Zhang. 2020. Investigating Self-Attention Network for Chinese Word Segmentation", In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]
 • Hao Fei, Donghong Ji, Yue Zhang, and Yafeng Ren. 2020. Topic-enhanced Capsule Network for Multi-label Emotion Classification. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]
 • Yinxia Lou, Yue Zhang, Fei Li, Tao Qian and Donghong Ji. 2020. Emoji-Based Sentiment Analysis Using Attention Networks. In IEEE/ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP). [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang, Yile Wang and Jie Yang. 2020. Lattice LSTM for Chinese Sentence Representation. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]
 • Junchi Zhang, Mengchi Liu and Yue Zhang. 2020. Topic-informed neural approach for biomedical event extraction. In Artificial Intelligence in Medicine. [PDF] [BIB]
 • Kai Song, Xiaoqing Zhou, Heng Yu, Zhongqiang Huang, Yue Zhang, Weihua Luo, Xiangyu Duan and Min Zhang. 2020. Towards Better Word Alignment in Transformer. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]

2019

 • Junwen Duan, Xiao Ding, Yue Zhang and Ting Liu. 2019. TEND: A Target-dependent Representation Learning Framework for News Document. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP). [PDF] [BIB]
 • Junchi Zhang, Yue Zhang, Donghong Ji and Mengchi Liu. 2019. Multi-task and multi-view training for end-to-end relation extraction. In Neurocomputing, July. [PDF] [BIB]
 • Linfeng Song, Daniel Gildea, Yue Zhang, Zhiguo Wang and Jinsong Su. 2019. Semantic Neural Machine Translation using AMR. In Transaction of ACL (TACL). [PDF] [BIB]
 • Frank Z. Xing, Erik Cambria and Yue Zhang. 2019. Sentiment-aware volatility forecasting. In the Journal of Knowledge-Based Systems (KNOWL-BASED SYST). [PDF] [BIB]
 • Hongmin Wang, Jie Yang and Yue Zhang. 2019. From Genesis to Creole language: Transfer Learning for Singlish Universal Dependencies Parsing and POS Tagging. In ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP). [PDF] [BIB]

2018

 • Meishan Zhang, Yue Zhang and Guohong Fu. 2018. Transition-Based Neural Word Segmentation Using Word-Level Features. In the Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR). [PDF] [BIB]
 • Lei Shi, Zhiyang Teng, Le Wang, Yue Zhang and Alexander Binder. 2018. DeepClue: Visual Interpretation of Text-based Deep Stock Prediction. In IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE). [PDF] [BIB]
 • Yanxia Qin, Yue Zhang, Min Zhang and Dequan Zheng. 2018. Frame-Based Representation for Event Detection on Twitter. In IEICE Transactions on Information and Systems(IEICE T INF SYST). [PDF] [BIB]

2017

 • Jiangming Liu and Yue Zhang. 2017. In-Order Transition-based Constituent Parsing. In Transactions of the Association of Computational Linguistics (TACL). [PDF] [BIB]
 • Zhiyang Teng and Yue Zhang. 2017. Head-Lexicalized Bidirectional Tree LSTMs. In Transactions of the Association of Computational Linguistics (TACL). [PDF] [BIB]
 • Jiangming Liu and Yue Zhang. 2017. Shift-Reduce Constituent Parsing with Neural Lookahead Features. In Transactions of the Association of Computational Linguistics (TACL). [PDF] [BIB]
 • Yinxia Lou, Yue Zhang, Tao Qian, Fei Li, Shufeng Xiong and Donghong Ji. 2017. A Transition-based Joint Model For Disease Named Entity Recognition and Normalization. In Bioinformatics. [PDF] [BIB]
 • Hao Zhou, Yue Zhang, Chuan Cheng, Shujian Huang, Xinyu Dai and Jiajun Chen. 2017. A Neural Probabilistic Structured-Prediction Method for Transition-Based Natural Language Processing. In Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR). [PDF] [BIB]

2016

 • Wenliang Chen, Muhua Zhu, Min Zhang, Yue Zhang and Jingbo Zhu. 2016. Improving Shift-Reduce Phrase-Structure Parsing with Constituent Boundary Information. In Journal of Computational Intelligence (CI). [PDF] [BIB]
 • Hao Zhou, Shujian Huang, Junsheng Zhou, Yue Zhang, Huadong Chen, Xin-Yu Dai, Chuan Chen, and Jiajun Chen. 2016. Enhancing Shift-Reduce Constituent Parsing with Action N-Gram Model. In ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), Volume 15 Issue 3, March, Article No.13. [PDF] [BIB]

2015

 • Wenliang Chen, Min Zhang, Yue Zhang and Xiangyu Duan. 2015. Exploiting meta features for dependency parsing and part-of-speech tagging. In Artificial Intelligence (AI). [PDF] [BIB]
 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2015. Discriminative Syntax-Based Word Ordering for Text Generation. In Computational Linguistics(CL) 41(3). September. Pages 503–538. [PDF] [BIB]
 • Wenliang Chen, Min Zhang and Yue Zhang. 2015. Distributed Feature Representations for Dependency Parsing. In IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech and Language Processing (TASLP) 23(3). March. Pages 451–460. [PDF] [BIB]

2011

 • Yue Zhang and Stephen Clark. 2011. Syntactic Processing Using the Generalized Perceptron and Beam Search. In Computational Linguistics(CL)37(1). March. Pages 105 – 151. [PDF] [BIB]

Books and Book Chapters:

2021

 • Yue Zhang and Zhiyang Teng. 2021. Natural Language Processing: A Machine Learning Perspective. Cambridge Univeristy Press. [PDF] [BIB]

2019

 • Litton J. Kurisinkel, Yue Zhang and Vasudeva Varma. 2019. Domain Adaptive Neural Sentence Compression by Tree Cutting. Part of the Lecture Notes in Computer Science book series (LNCS, volume 11437). [PDF] [BIB]

2018

 • Wanxiang Che and Yue Zhang. 2018. Deep Learning in Lexical Analysis and Parsing. In: Deng L., Liu Y. (eds) Deep Learning in Natural Language Processing (pp 79-116). Springer, Singapore. [PDF] [BIB]

2015

 • Yue Zhang. 2015. An Introduction to Python and Computer Programming. Lecture Notes in Electrical Engineering. Springer. [PDF] [BIB]